Skip to Content

Науково-теоретичний семінар кафедри логіки

Зображення користувача Хоменко Ирина Викторовна.

21 грудня 2010 р. кафедра логіки філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з кафедрою логіки філософського факультету Московського державного університету імені М.В. Ломоносова провела науково-теоретичний семінар, присвячений актуальним проблемам сучасної логіки.

На семінарі виступив кандидат філософських наук, доцент кафедри логіки філософського факультету Московського державного університету імені М.В. Ломоносова Дмитро Володимирович Зайцев з доповіддю «Двокомпонентна істина та класична логіка».
У своєму виступі він зазначив, що в останні роки у філософській логіці набуває значущості проект узагальнених істинністних значень та функцій оцінки, який бере початок з ранніх праць М. Данна та Н. Белнапа, і який отримав новий розвиток завдяки циклу статей Я. Шрамко та Х. Вайзінга. Узагальнення системи значень являє собою результат застосування процедури генералізації до вихідної системи значень. При цьому, по-перше, як нові значення розглядаються елементи множини-ступеню вихідної множини значень, а, по-друге, узагальнююча функція оцінки задається як відображення множини формул на цю множину.
У доповіді Д.В. Зайцев запропонував піддати редукції класичні значення істинності – розглянути їх не як атомарні логічні об’єкти у дусі Г. Фреге, а як складні, комплексні утворення, які являють собою результат узагальнення деяких більш простих компонентів. Були розглянуті філософські, логіко-методологічні та аргументативні підстави для такого витлумачення істинністних значень, яке допускає як мінімум два розуміння істинності – онтологічне (референційне) та епістемологічне (інференційне).
Доповідач розглянув алгебраїчну структуру системи редукованих значень. При цьому особлива увага була приділена суб-доповненням –унарним операторам, суперпозиція яких являє собою класичне доповнення. Д.В. Зайцев запропонував формалізацію семантично побудованої логіки у вигляді аксіоматичного числення.
У роботі семінару прийняли участь викладачі, студенти, аспіранти філософського факультету КНУТШ та співробітники відділу логіки та методології науки Інституту філософії НАН України імені Г.С. Сковороди.
Наступний науково-теоретичний семінар з актуальних проблем логіки планується на березень 2011 року. Інформацію щодо нього можна буде знайти на сайті філософського факультету КНУТШ після 15 січня 2011р.

21 декабря 2010 г. кафедра логики философского факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко совместно с кафедрой логики философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова провела научно-теоретический семинар, посвященный актуальным проблемам современной логики.
На семинаре выступил кандидат философских наук, доцент кафедры логики философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Дмитрий Владимирович Зайцев с докладом "Двухкомпонентная истина и классическая логика".
В своем выступлении он отметил, что в последние годы в философской логике все большую роль играет проект обобщенных истинностных значений и функций оценки, восходящий к ранним работам М. Данна и Н. Белнапа, и получивший новое развитие благодаря циклу статей Я. Шрамко и Х. Ванзинга. Обобщение системы значений представляет собой результат применения процедуры генерализации к исходной системе значений. При этом, во-первых, в качестве новых значений рассматриваются элементы множества-степени исходного множества значений, а во-вторых, обобщенная функция оценки задается как отображение множества формул на это множество.
В докладе Д.В. Зайцев предложил подвергнуть редукции классические значения истинности - рассмотреть их не как атомарные логические объекты в духе Фреге, а как сложные, комплексные образования, представляющие собой результат обобщения некоторых более простых компонентов. Были рассмотрены философские, логико-методологические и аргументативные основания для такой трактовки истинностных значений, допускающей как минимум два понимания истинности - онтологическое (референциальное) и эпистемологическое (инференциальное).
Докладчик рассмотрел алгебраическую структуру системы редуцированных значений. При этом особое внимание было уделено суб-дополнениям - унарным операторам, суперпозиция которых представляет собой классическое дополнение.
Д.В. Зайцев предложил формализацию семантически построенной логики в виде аксиоматического исчисления.
В работе семинара приняли участие преподаватели, студенты, аспиранты философского факультета КНУТШ и сотрудники отдела логики и методологии науки Института философии НАН Украины.
Следующий научно-теоретический семинар по актуальным проблемам логики планируется провести в марте 2011 года. Информацию о нем можно будет найти на сайте философского факультета КНУТШ после 15 января 2011 г.blog | by Dr. Radut