Skip to Content

Математична логіка та програмування. Досвід викладання

Зображення користувача Ярослав Кохан.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка кафедрою теорії та технології програмування факультету комп'ютерних наук та кібернетики видано друком збірку теоретичних та теоретико-ужиткових праць «Математична логіка та програмування. Досвід викладання», оформлену під грифом колективної монографії.

До збірки увійшли, зокрема, тексти, що відображають доповіді, виголошені на цьогорічному семінарі «Логіка та її застосування», організованому й проведеному Українським логічним товариством у рамках відзначення 4-го Всесвітнього дня логіки 14 січня.

 

ЗМІСТ

 
ВСТУП
5
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ
7
 
Нікітченко М. С.
ТРИРІВНЕВА СХЕМА ЕКСПЛІКАЦІЇ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ «МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА»
7
 
Шкільняк С. С.
ПРОГРАМНО-ОБУМОВЛЕНА КОНЦЕПЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА»
21
 
Басараб І. А., Губський Б. В.
СКІНЧЕННО-ЗБІЖНІ ТА ЦИКЛІЧНІ ФУНКЦІЇ, ПОСЛІДОВНОСТІ КОЛЛАТЦА І ГУДСТЕЙНА
41
 
Дуцяк І. З.
ПРО КОРЕКТНІСТЬ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО ПРИНЦИПУ «НЕЗАБОРОНЕНЕ ДОЗВОЛЕНО» В ДЕОНТИЧНІЙ ЛОГІЦІ
54
 
Зубенко В. В.
ПРО КОНЦЕПЦІЮ АЛГОРИТМУ В КУРСАХ ТЕОРІЇ АЛГОРИТМІВ ТА ПРОГРАМУВАННЯ
64
 
Іванов Є. В.
ПРО ПРИНЦИПИ ІНДУКЦІЇ ЗІ СЛАБКИМ БАЗИСОМ
ON INDUCTION PRINCIPLES WITH WEAK BASIS
81
 
Кохан Я. О.
СИСТЕМА АЛЬТЕРНАТИВ ЯК ТЕОРЕТИЧНИЙ ОБ’ЄКТ ЛОГІКИ
83
 
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ КУРСІВ ПРОГРАМУВАННЯ
104
 
Дорошенко А. Ю., Іваненко П. А., Яценко О. А.
ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОГРАМНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ДЛЯ АВТОТЮНІНГУ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОГРАМ
104
 
Волохов В. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ МОВНИХ ПРОЦЕСОРІВ
119
 
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ КАФЕДРИ
176
 
Омельчук Л. Л., Русіна Н. Г.
АНАЛІЗ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ІНФОРМАТИКА» В РОЗРІЗІ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ КАФЕДРОЮ «ТЕОРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГРАМУВАННЯ»
176
 
Панченко Т. В.
ХАКАТОН – НОВІТНІЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЧЕРЕЗ ПРАКТИКУ
187
 
Ткаченко О. М., Омельчук Л. Л., Шишацька О. В.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
194
 
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
206

ВСТУП

Швидкий плин сучасних інформаційних технологій безпосередньо має вплив на ринок праці майбутніх ІТ-фахівців.

В монографії «Математична логіка та програмування. Досвід викладання» розглянуто питання організації освітньої діяльності майбутніх фахівців галузі інформаційних технологій. В монографію ввійшли статті, подані на семінарах кафедри теорії та технології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та семінарах Українського логічного товариства.

Зокрема, в першому розділі: описується трирівневий підхід, який розглядає основні поняття логіки на трьох рівнях: методологічному (філософському), професійному (науковому) та формальному (математичному), що дозволяє продемонструвати розвиток основних понять логіки, специфікувати їх для кожного рівня розгляду, та вказати зв’язки понять різних рівнів; розглядається концепція викладання навчальної дисципліни «Математична логіка» на основі спільного для логіки й програмування композиційно-номінативного підходу, де особливістю викладання є семантико-синтаксична спрямованість матеріалу; пропонується новий підхід до експлікації поняття алгоритму, який базується на уточненні поняття обчислювальної процедури та звуженні його до поняття алгоритму.

Другий розділ охоплює кілька методів перевірки програмного забезпечення, який вивчається в курсі «Верифікація та валідація програмних систем», зокрема, формальних методів доведення правильності програм; досліджує можливість уточнення та класифікації змінних в імперативних програмах, базуючись на понятті іменованих елементів та виокремленні двох
різних рівнів абстракції; визначено основні архітектурні засади та надано основні фрагменти програмної реалізації web-фреймворку Miniature; проведено порівняльний аналіз з деякими промисловими потужними web-фреймворками; описано концепцію викладання обов’язкової навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Інформатика»; присвячено огляду основних факторів, які впливають на формування сучасного ринку мобільної розробки та зосереджено увагу на змісті навчальних курсів з мобільної розробки, на прикладі, викладання курсу «Розробка ПЗ під мобільні платформи» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

В третьому розділі монографії представлено порівняльний аналіз обов’язкових дисциплін освітньо-професійної програми «Інформатика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», викладання яких забезпечується кафедрою теорії та технології програмування факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка з дисциплінами освітньо-професійних програм того ж рівня та спеціальності інших закладів вищої освіти; розглянуто методичні питання впровадження міждисциплінарних зв’язків у навчальний процес закладів вищої освіти, зокрема інтеграційному підходу при вивченні дисциплін «Методи специфікації програм», «Коректність програм та логіки програмування» та «Інструментальні середовища та технології програмування» галузі інформаційних технологій.

Колектив авторів сподівається, що матеріали монографії можуть бути використані в освітньому процесі при підготовці фахівців галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та буде корисними для науковців, викладачів, аспірантів й студентів закладів вищої освіти.story | by Dr. Radut