Skip to Content

Paper Development Workshop - Ukraine

Семінар-практикум з підготовки статей до друку в зарубіжних журналах

За сприяння Фонду Джона Темпелтона влітку 2013 і 2014 рр. відбудуться два семінари-практикуми, спрямовані на підтримку талановитих російських, українських і білоруських філософів, що мають бажання опублікувати свої роботи в якісних англомовних філософських журналах аналітичної традиції.

Перший з них, орієнтований насамперед на українських учасників, пройде 26 червня – 3 липня 2013 року на базі відпочинку в мальовничому куточку Карпатських гір.

Склад учасників

У семінарі-практикумі можуть взяти участь професійні філософи, в першу чергу, кандидати чи доктори філософських наук. Як виняток, можуть бути допущені до участі дипломовані філософи без наукового ступеня. Брати участь у семінарі можуть громадяни України, Росії або Білорусі. Всі учасники повинні добре володіти англійською мовою, яка буде робочою мовою семінару. За результатами конкурсу в семінарі візьмуть участь вісім науковців з України та два – з Росії і Білорусі.

Семінар проведуть чотири філософи з США:

 • Майкл Лакс (Університет Нотр Дейм),
 • Томас Крисп (Університет Байола),
 • Кетрін Роджерс (Університет Делаверу),
 • Майкл Роута (Університет св. Томи).

Спрямування семінару

На конкурс приймаються статті англійською мовою на будь-яку з тем теоретичної філософії, написані у спосіб, що відповідає традиціям сучасної англо-американської філософії. Під теоретичною філософією мається на увазі метафізика, епістемологія, логіка, філософія свідомості, філософія мови, філософія науки, філософія релігії, відповідно до розуміння цих дисциплін в аналітичній філософії. В статтях має бути застосований проблемно-систематичний підхід, на противагу до дескриптивного чи історичного. Кожна стаття повинна бути спрямована на вирішення певної філософської проблеми, висувати чітке і важливе твердження та аргументи на його користь. Де потрібно, вона має включати аналіз можливих закидів проти авторової концепції. Включеність у сучасні наукові дискусії вважається перевагою. Залучення поглядів філософів минулого, безперечно, дозволяється, але фокус має бути на вирішенні філософської проблеми як такої, а не на історії, хто яку позицію з цього приводу займав.

Процес відбору

Важливі дати

25.II.2013 Тези
15.IV.2013 Повна стаття
1-10.V.2013 Skype інтерв’ю
10.V.2013 Результат
26.VI.–3.VII.2013 Семінар

До 25 лютого 2013 р. кандидати мають подати короткий зміст (тези) своєї майбутньої статті обсягом 2–3 тис. знаків, написаний українською, російською чи англійською мовами. Тези разом із контактною інформацією автора необхідно надіслати на електронну адресу msymchych@gmail.com, з «2013 Paper Development Project» в темі повідомлення.

Дo 5 березня організатори визначать щодо кожної із заявок, чи відповідають тези темі семінару-практикуму, і повідомлять кожного про своє рішення.

До 15 квітня кандидати мають подати повну заявку. Вона має включати (а) повний текст статті англійською мовою, підготовлену для анонімного рецензування, і (б) CV кандидата (англійською, українською чи російською мовами). Обсяг статті 3–9 тис. слів (або приблизно 18–55 тис. знаків). Повна заявка має бути відіслана Майклу Роуті на адресу mwrota@stthomas.edu, з «2013 Paper Development Project» в темі повідомлення.

Комісія з трьох кваліфікованих американських чи британських філософів відбере від 12 до 14 статей до 1 травня. Автори цих статей пройдуть коротке Skype інтерв’ю англійською мовою з одним чи більше членами відбіркової комісії.

До 10 травня комісія прийме остаточне рішення про склад учасників семінару.

Формат семінару

Відібрані статті будуть розіслані електронною поштою кожному з учасників семінару-практикуму до 15 травня. Всі учасники мають ретельно перечитати кожну з робіт до початку семінару.

Робота семінару буде полягати у всебічному обговоренні статей з метою їх змістовного поліпшення. Крім групових сесій, будуть організовані індивідуальні зустрічі авторів із західними учасниками, орієнтовані на покращення мови і стилю статей.

Фінансове забезпечення

На час проведення семінару учасники та їх найближча родина (дружина / чоловік і малолітні діти) забезпечуються житлом і харчуванням. Учасники одержать стипендію 1750 USD та додаткову виплату розміром 500 USD на придбання книжок, журналів чи електронних ресурсів. Крім того, якщо стаття учасника буде прийнята до друку в один з визнаних журналів до 1 червня 2015 р., він одержить додаткову стипендію 1000 USD і право на одержання гранта на покриття витрат для участі у закордонній конференції, яка має відбутися не пізніше 1 березня 2016 року. Виступ учасника має бути пов’язаний з темою статті, обговорюваної на семінарі-практикумі.

Продовження семінару

У 2014 році відбудеться наступний семінар-практикум подібного формату. Він проходитиме під Москвою і в основному буде орієнтований на російських і білоруських учасників. З України в ньому зможуть взяти участь два учасника.

Координатор проекту в Україні

Микола Симчич

За додатковою інформацією звертайтесь за адресою msymchych@gmail.com

 


 

Семинар-практикум по подготовке статей к публикации в иностранных журналах

При содействии Фонда Джона Темпелтона в 2013 и 2014 гг. состоятся два семинара-практикума, направленных на поддержку талантливых российских, украинских и белорусских философов, желающих опубликовать свои работы в качественных англоязычных философских журналах аналитической традиции.

Первый из них, ориентированный в первую очередь на украинских участников, пройдет 26 июня – 3 июля 2013 года на базе отдыха в живописном уголке Карпатских гор.

Состав участников

В семинаре-практикуме могут принять участие профессиональные философы, в первую очередь кандидаты или доктора философских наук. В порядке исключения к участию могут быть допущены дипломированные философы без научной степени. К участию в семинаре допускаются граждане Украины, России или Беларуси. Участники должны хорошо владеть английским языком, так как он будет рабочим языком семинара. После прохождения конкурсного отбора для участия в семинаре будут отобраны восемь философов из Украины и два – из России и Беларуси.

В семинаре примут участие четыре философа из США:

 • Майкл Лакс (Университет Нотр Дейм),
 • Томас Крисп (Университет Байола),
 • Кэтрин Роджерс (Университет Дэлавера),
 • Майкл Роута (Университет св. Фомы).

Направленность семинара

На конкурс принимаются статьи на английском языке на любую из тем теоретической философии, написанные в соответствии с современной англо-американской философской традицией. Под теоретической философией подразумеваются метафизика, эпистемология, логика, философия сознания, философия языка, философия науки, философия религии в соответствии с пониманием этих дисциплин в аналитической традиции. В статьях следует применять проблемно-систематический подход, а не дескриптивный или исторический. Каждая статья должна быть нацелена на решение конкретной философской проблемы, выдвигая четкое и значимое положение и аргументы в его защиту. Если целесообразно, она должна включать анализ возможных возражений против концепции автора. Включенность в современную академическую дискуссию является преимуществом. Разумеется, привлечение взглядов философов прошлого разрешается, но фокус должен быть на решении философской проблемы как таковой, а не истории того, кто какую позицию по данному поводу занимал.

Процесс отбора

Важные даты

25.II.2013 Тезисы
15.IV.2013 Статья
1-10.V.2013 Skype интервью
10.V.2013 Результат
26.VI. – 3.VII.2013 Семинар

До 25 февраля 2013 г. кандидаты должны подать краткое содержание (тезисы) своей будущей статьи объемом 2–3 тыс. знаков на украинском, русском или английском языке. Тезисы вместе с контактной информацией автора следует отправить на электронный адрес msymchych@gmail.com. В теме сообщения следует указать «2013 Paper Development Project».

До 5 марта организаторы определят, соответствуют ли тезисы каждой из заявок теме семинара-практикума, и сообщат каждому кандидату о своем решении.

До 15 апреля участники должны подать полную заявку, которая включает (а) полный текст статьи на английском языке, подготовленной для анонимной рецензии, и (б) CV кандидата (на английском, украинском или русском языке). Объем статьи должен составлять 3–9&nbspтыс. слов (или приблизительно 18–55 тыс. знаков). Полную заявку нужно отправить Майклу Роуте на адрес mwrota@stthomas.edu, указав в теме сообщения «2013 Paper Development Project».

До 1 мая комиссия из трех квалифицированных американских или британских философов выберет от 12 до 14 статей. Авторы отобранных статей пройдут краткое Skype-интервью на английском языке с одним или несколькими членами отборочной комиссии.

До 10 мая комиссия примет окончательное решение об отборе от 7 до 10 участников.

Формат семинара

Отобранные статьи будут разосланы электронной почтой каждому из участников семинара-практикума до 15 мая. Все участники должны внимательно прочесть каждую из работ до начала семинара.

Работа семинара будет состоять во всестороннем обсуждении статей с целью их содержательного улучшения. Кроме групповых сессий, будут организованы индивидуальные встречи авторов с западными участниками, направленные на улучшение языка и стиля статей.

Финансовое обеспечение

На время проведения семинара участники и их ближайшие родственники (супруга / супруг и малолетние дети) обеспечиваются жильем и питанием. Участники получат стипендию 1750 USD и дополнительную выплату в размере 500 USD для приобретения книг, журналов и электронных ресурсов. Кроме того, если статья участника будет принята в печать до 1 июня 2015 г. в один из признанных журналов, он получит дополнительную стипендию 1000 USD и право на получение гранта для покрытия расходов по участию в зарубежной конференции, которая должна состоятся не позже 1 марта 2016 г. Выступление участника должно быть связано с темой статьи, обсуждаемой на семинаре-практикуме.

Продолжение семинара

В 2014 году состоится следующий семинар-практикум похожего формата. Он будет проходить под Москвой и в основном будет ориентирован на российских и белорусских участников. В нем смогут принять участие два философа из Украины.

Координатор проекта в Украине

Мыкола Сымчич

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу msymchych@gmail.com

 


 

Paper Development Workshop

Thanks to the patronage of the John Templeton Foundation, in the summers of 2013 and 2014 two workshops will be held with the goal to support talented Russian, Ukrainian, and Belarusian philosophers who desire to publish their work in good quality English-language philosophy journals of the analytical tradition.

The first of them, oriented primarily to Ukrainian participants, will take place June 26 – July 3 2013 at one of the resorts in the picturesque corner of the Carpathian Mountains.

Participants

Professional philosophers, chiefly Candidates and Doctors of Philosophical Sciences, are allowed to participate in the workshop. However, in exceptional cases applications will be considered from people who graduated in philosophy, but do not have the degree of Candidate of Sciences. To be eligible, an applicant must be a citizen of Ukraine, Russia, or Belarus and be proficient in English, since the workshop will be conducted in this language. Both senior and junior scholars are encouraged to apply. Up to 8 participants from Ukraine and 2 from Russia and Belarus, after winning the selection, will take part in the workshop.

Four philosophers from the USA will attend the workshop:

 • Michael Loux (University of Notre Dame, emeritus),
 • Thomas Crisp (Biola University),
 • Katherin Rogers (University of Delaware),
 • Michael Rota (University of St. Thomas).

Workshop topic

Papers can be in any area of theoretical philosophy but should be written in such a way as to fit into the tradition of contemporary Anglo-American philosophy. By “theoretical philosophy” we mean to include the areas of metaphysics, epistemology, logic, philosophy of mind, philosophy of language, philosophy of science, and philosophy of religion, as these disciplines are understood in the analytical tradition. Papers should be in a systematic style, rather than a historical or descriptive style. Every essay should be directed to solving a philosophical problem and include a clear, substantive thesis, an argument for that thesis, and, where appropriate, a treatment of objections to the author’s views. Engagement with contemporary debates is encouraged. Engagement with the views of figures in the history of philosophy is certainly allowed, although the focus should be on the solution of philosophical problems themselves, and not on the history of who has held what positions when.

Selection process

Timeline

Feb 25 2013 Abstract deadline
Apr 15 2013 Full paper deadline
May 1-10 2013 Skype interview
May 10 2013 Final results
Jun 26-Jul 3 2013 Workshop

By February 25th, 2013 the applicants should submit a short abstract of their future essays, 2000-3000 characters in length, written in Ukrainian, Russian, or English. Abstracts should be accompanied by the author’s contact information, and should be emailed to msymchych@gmail.com, with “2013 Paper Development Project” in the subject line.

By March 5th, the organizers will determine, for each abstract, whether it fits the theme of the workshop, and the organizers will notify each applicant whether or not his/her abstract has been judged to fit the workshop.

Those applicants whose abstract fits the workshop will be invited to submit a full application, which will be due by April 15th. A full application will include (a) the full text of the applicant’s paper, written in English, and prepared for blind review, and (b) the applicant’s curriculum vitae (in English, Ukrainian, or Russian). Papers should be between 3000 and 9000 words (approximately 18000-54000 characters). Full applications should be emailed to Michael Rota, at mwrota@stthomas.edu, with “2013 Paper Development Project” written in the subject line.

A selection committee consisting of three qualified American and/or British philosophers will select the top twelve to fourteen (anonymized) essays by May 1st. The authors of the 12-14 best papers will then have a short Skype phone interview/conversation, in English, with one or more of the members of the selection committee, and the selection committee will make the final selection of 7-10 participants.

Final selections will be made by May 10th.

Workshop Procedure

The selected papers will be emailed to all participants in the conference by May 15th. Each participant should carefully read all of the papers before the start of the workshop.

At the workshop, there will be thorough discussion of each paper, one-by-one, with the goal of improving its content. In addition to the group sessions, one-on-one meetings with Western participants will be arranged, aiming to improve the language and style of the paper.

Financial support

Throughout the workshop meals and housing accommodations will be provided for participants and their immediate families. Participants will receive a stipend of $ 1750 and a $ 500 research allowance for books, journals or electronic resources. In addition, if a participant has his or her paper accepted into one of the approved journals by June 1, 2015, he or she will receive an additional $ 1000 payment, and will be eligible to apply for a travel grant to cover his or her costs to present a paper at a foreign conference in a subject falling within the scope of the workshop. Eligible conferences must take place before March 1, 2016.

Continuation of workshop

Next year, 2014, one more workshop of the similar format will be held. It will take place near Moscow and will be oriented chiefly to Russian and Belarusian participants. Two participants from Ukraine will be allowed to take part in it.

The project coordinator in Ukraine

Mykola Symchych

Please direct questions about the workshop at msymchych@gmail.com

ПереглядПричіплений файлРозмір
announcement PDW-U.pdf185.48 КБ


story | by Dr. Radut