Skip to Content

Конференція «МОВА І КУЛЬТУРА»

Зображення користувача Ярослав Кохан.

Аналітичні дисципліни, до яких, серед іншого, належить логіка, можна приблизно описати як галузі знання, котрі аналізують дійсність через мову. Саме тому у аналітиків в цьому сенсі є всі підстави контактувати з представниками інших мовознавчих дисциплін: філологами й лінгвістами, матлінгвістами, психолінгвістами.

Виходячи з таких міркувань, розміщую в новинній стрічці повідомлення про проведення цього року, 24–27 червня, в Києві чергової філологічної конференції «Мова і культура» — на якій передбачена окрема філософська секція:


 

Шановні колеги!

Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України, Інститут літератури ім. Тараса Шевченка НАН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка АПН України, Інститут вищої освіти АПН України, Національна музична академія ім. П. І. Чайковського, Видавничий Дім Дмитра Бураго
запрошують Вас узяти участь у ХXІI Міжнародній науковій конференції «МОВА І КУЛЬТУРА» імені Сергія Бураго, яка відбудеться 24–27 червня 2013 року в м. Києві.

Програма конференції передбачає пленарні засідання, роботу секцій, круглі столи, широку культурну програму. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Передбачається робота секцій:

 • Філософія мови і культури.
 • Психологія мови і культури.
 • Національні мови і культури в їхній специфіці та взаємодії.
 • Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту.
 • Міжкультурна комунікація.
 • Мова сучасного мистецтва.
 • Мова і засоби масової комунікації.
 • Художня література в контексті культури.
 • Теорія і практика перекладу.
 • Культурологічний підхід до викладання мови
  і літератури.

Планується робота круглих столів:

 • Круглий стіл, присвячений Кирило-Мефодіївській традиції в розвитку мов і культур слов’янських народів.
 • Круглий стіл «Під сигнатурою Софії» пам’яті Сергія Борисовича Кримського.
 • Круглий стіл, присвячений діяльності М. О. Максимовича.

Доповіді будуть опубліковані в періодичному науковому виданні «МОВА І КУЛЬТУРА», затвердженому ВАК України з філологічних дисциплін (мовознавство, літературознавство) як спеціалізоване видання.

Для участі у конференції необхідно надіслати до 1 травня 2013 року поштою або E-mail:

 • заявку для участі у конференції (бланк заяви додається);
 • роздрук тексту доповіді та її електронну версію (дискета/E-mail), оформлені відповідно до вимог (інформація додається); стислу анотацію, що містить ключові слова (укр., рос., англ. мови), та рецензію наукового керівника/фахівця з певної сфери досліджень (для учасників, які не мають наукового ступеня);
 • конверт із маркою і заповненою зворотною адресою (для офіційного запрошення та додаткової інформації);
 • реєстраційний внесок складає 100 грн. (сплачується при реєстрації);
 • оплата за публікацію з розрахунку 1 стор. = 20 грн. (сплачується при реєстрації; учасники, які мають науковий ступінь «доктор наук», за публікацію не сплачують, тільки реєстраційний внесок розміром 100 грн.);
 • усі витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), – за рахунок учасників.

Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті конференції
на сайті www.burago.com.ua,
e-mail: conf@graffiti.kiev.ua
або за тел: [+38 044] 227-38-28 (48).

Заявка для участі
у ХXІІ Міжнародній науковій конференції
«МОВА І КУЛЬТУРА» імені проф. Сергія Бураго

Прізвище, ім’я, по батькові, домашня адреса Місце роботи, службова адреса Телефон (службовий/домашній/мобільний), факс, e-mail Науковий ступінь, учене звання, посада Тема доповіді Запланована секція (назва) Необхідність житла на час проведення конференції (гуртожиток/готель), кількість днів перебування у Києві Заявка Електр. верс. Роздрук. Аннот./рец. Орг.внесок

Колонки, відмічені червоним, є службовими, заповнювати не потрібно

Дата «____» _________________ 20__ р.
Підпис ___________________________

Публікація доповідей

Обов’язкові вимоги до оформлення статті:

 1. Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, поля – 2 см, шрифт – Times New Roman (для анотацій і літератури включно).
 2. Обсяг статті – до 12 сторінок (0,5 п. л. – 20 000 знаків).
 3. Можливі виділення – напівжирний, курсив, напівжирний курсив.
 4. Мова статті – українська, російська, англійська.
 5. Наявність повного УДК (у цифровому вигляді, у верхньому лівому кутку).
 6. На першій сторінці вказуються: прізвище, ім’я, по батькові (напівжирним курсивом); місто, країна (в дужках) – вказувати праворуч угорі над назвою статті (курсивом); УДК – ліворуч (верхній кут). Назва статті виділяється прописом, у центрі; за наявності підзаголовка – рядковими літерами, в дужках (напівжирний курсив). Далі наводяться анотації (курсивом).
 7. Назва статті (великими літератури, напівжирним шрифтом). За умови наявності підзаголовка – малими літерами у дужках (напівжирний курсив). Відбивка від назви зверху і знизу – один пустий рядок.
 8. Анотація і ключові слова трьома мовами: українською, російською, англійською (анотації виділяються курсивом), ключові слова, включаючи двокрапку, – напівжирним курсивом. Між анотаціями і текстом – пустий рядок.
 9. Максимальний розмір малюнків, графіків, блок-схем, таблиць тощо (на одній сторінці): 119 мм (ширина)х167 мм (висота).
 10. Копії таблиць, схем, малюнків (обов’язкова електронна версія) необхідно продублювати окремими файлами.
 11. Нумерація списків у тексті здійснюється вручну.
 12. Абзаци НЕ відбиваються за допомогою кнопки TAB.
 13. Коли згадуються прізвища з ініціалами, оформлюємо так: ініціали без відбитків, відбиток, прізвище.
 14. Без автоматичних переносів, примусових переносів, розривів сторінок і додаткових відбитків (між словами може бути тільки ОДИН відбиток).
 15. Список літератури (обов’язково). Має заголовок ЛІТЕРАТУРА (великими літератури, напівжирним). Відбиток  від назви зверху і знизу – один пустий рядок. Нумерація автоматична, кожен новий пункт – з окремого рядка. Бібліографічні джерела подаються у порядку цитування.
 16. Оформлення довідкового матеріалу: бібліографічні посилання в тексті статті подаються у квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки розділяються двокрапкою, номери джерел – крапкою із комою. Наприклад: [1], [2: 27], [3: 49; 4: 127–131], [5; 7; 9], багатотомне видання – [5 (1: 160)]. Виноски даються у кінці статті. У реченні крапка ставиться після дужок, виносок.
 17. Якщо у статті є шрифти, відмінні від Times New Roman, вони мають бути представлені окремо в електронному вигляді.
 18. Формат файлу статті тільки .doc чи rtf.
 19. Назва  файлу заявки: ваше прізвище_ініціали, заявка.doc (наприклад, іванов_і_в_заявка.doc), назва файлу статті: ваше прізвище,_ініціали_стаття.doc (наприклад, іванов_і_в_стаття.doc), назва файлу рецензії: ваше прізвище_ініціали_рецензія.doc (наприклад, іванов_і_в_рецензія.doc).

Дотримання всіх зазначених вимог обов’язкове!

Зразок оформлення першої сторінки

УДК 811.111’37

Ришкова О. П., Анісімова А. І.
(Дніпропетровськ, Україна)

ПРОТОТИПОВА СЕМАНТИКА КОНЦЕПТУ ТЕРОРИЗМ
(на матеріалі медіа-текстів он-лайн формату)

Стаття присвячена розгляду характерних особливостей концепту ТЕРОРИЗМ з позиції його когнітивної репрезентації в англомовній картині світу. Проводиться аналіз даного концепту у рамках однієї з найбільш уживаних когнітивних методик – теорії прототипів.

Ключові слова: концепт, вербальна репрезентація, когнітивна категорія, прототип, інваріант.

Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей концепта ТЕРРОРИЗМ с точки зрения его когнитивной репрезентации в англоязычной картине мира. Проводиться анализ данного концепта в рамках одной из наиболее используемых когнитивных методик – прототипического подхода.

Ключевые слова: концепт, вербальная репрезентация, когнитивная категория, прототип, инвариант.

The article deals with some characteristic features of the cognitive representation of the concept TERRORISM in the English-speaking worldview. The given concept is analysed in terms of one of the most widely-used cognitive techniques – prototype theory, in particular.

Key words: concept, verbal representation, cognitive category, prototype, invariant.

Останнім часом здобутки когнітивістики активно використовуються при проведенні багатьох досліджень у сфері як мовознавства, так і ряду суміжних йому дисциплін – етнографії, антропології, соціології, культурології тощо. Адже однією з основних властивостей людської мови є те, що набір мовних засобів обмежується їхньою кількістю, тоді як можливості їх використання – безмежні [1: 32]. Саме завдяки цьому можуть отримувати нове трактування у сучасній мові різноманітні реалії історичного, культурологічного чи суспільного значення.

Зразок оформлення бібліографічного переліку

Затверджено наказом ВАК України
від 29 травня 2007 р. № 342
від 3 грудня 2007 р. № 845
від 26 січня 2008 р.у № 63

ЛІТЕРАТУРА

 1. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).
 2. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).
 3. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.
 4. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006— .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.
 5. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
 6. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
 7. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).
 8. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.
 9. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.
 10. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Прим.: Таблиця в заявці може не вміщатися в колонку тексту на сайті; щоб побачити її повністю, зменшіть розмір шрифту.

Коментарі

Налаштування перегляду коментарів

Виберіть потрібний метод показу коментарів і натисніть "Зберегти налаштування".
Зображення користувача Ярослав Кохан.

Неграмотні філологи

Як це не кумедно, але в розміщеному тут інформаційному повідомленні є ряд мовних помилок. Хоча складали це повідомлення філологи. І стосується воно філологів. І роками розсилається.

Описки я поправив, а от дещо суттєвіше лишив.

Тим більше, не можу дезавуювати ось цей перл: «Коли згадуються прізвища з ініціалами, оформлюємо так: ініціали без відбитків, відбиток, прізвище», оскільки він входить 13-м пунктом в Обов’язкові вимоги до оформлення статті (пункт «Публікація доповідей»).

Це, власне, не буквально мовна неграмотність, а видавнично-редакторська непрофесійність. Запам’ятайте, хто не в курсі: Ініціали відбиваються один від одного і від прізвища нерозривними пробілами і ніяк інакше. Набирається як Ctrl+Space або Ctrl+Shift+Space.

"Злипання" ініціалів прийшло на наші терени на рубежі 90-х і 2000-х, коли набув поширення комп’ютерний набір; тоді маса неуків пересіла з друкарських машинок за комп’ютер, не маючи ніякого бажання вивчати програми, з якими їм довелося працювати. Відтак і почалося: форматування пробілами, відбивка наліво (замість в розгін), скрізь — газетний шрифт Times New Roman, який для книжок взагалі не призначений, макетування в непрофесійних програмах типу Word-а (з неоднорідною товщиною букв та іншими артефактами на виводі), відсутність переносів...

"Злипання" ініціалів — саме з цієї серії: оскільки ініціали не можна переносити на новий рядок, поали їх "ліпити" одне до одного і до прізвища. Це ж легше, ніж піти купити на Петрівці книжку про Word і взнати, як виставити нерозривний пробіл. Я вже не кажу про те, щоб самому дослідити меню програми — для більшості homo sapiens це виявилося надскладним завданням.

В результаті, дожилися до того, що неграмотність тепер потрапляє у вимоги оформлення як обов’язковий пункт. Сподіваюся, це ще можна побороти.story | by Dr. Radut