Семінари й лекції

2010

Науково-теоретичний семінар кафедри логіки

21 грудня 2010 р. кафедра логіки філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з кафедрою логіки філософського факультету Московського державного університету імені М.В. Ломоносова провела науково-теоретичний семінар, присвячений актуальним проблемам сучасної логіки.

На семінарі виступив кандидат філософських наук, доцент кафедри логіки філософського факультету Московського державного університету імені М.В. Ломоносова Дмитро Володимирович Зайцев з доповіддю «Двокомпонентна істина та класична логіка».
У своєму виступі він зазначив, що в останні роки у філософській логіці набуває значущості проект узагальнених істинністних значень та функцій оцінки, який бере початок з ранніх праць М. Данна та Н. Белнапа, і який отримав новий розвиток завдяки циклу статей Я. Шрамко та Х. Вайзінга. Узагальнення системи значень являє собою результат застосування процедури генералізації до вихідної системи значень. При цьому, по-перше, як нові значення розглядаються елементи множини-ступеню вихідної множини значень, а, по-друге, узагальнююча функція оцінки задається як відображення множини формул на цю множину.
У доповіді Д.В. Зайцев запропонував піддати редукції класичні значення істинності – розглянути їх не як атомарні логічні об’єкти у дусі Г. Фреге, а як складні, комплексні утворення, які являють собою результат узагальнення деяких більш простих компонентів. Були розглянуті філософські, логіко-методологічні та аргументативні підстави для такого витлумачення істинністних значень, яке допускає як мінімум два розуміння істинності – онтологічне (референційне) та епістемологічне (інференційне).
Доповідач розглянув алгебраїчну структуру системи редукованих значень. При цьому особлива увага була приділена суб-доповненням –унарним операторам, суперпозиція яких являє собою класичне доповнення. Д.В. Зайцев запропонував формалізацію семантично побудованої логіки у вигляді аксіоматичного числення.
У роботі семінару прийняли участь викладачі, студенти, аспіранти філософського факультету КНУТШ та співробітники відділу логіки та методології науки Інституту філософії НАН України імені Г.С. Сковороди.
Наступний науково-теоретичний семінар з актуальних проблем логіки планується на березень 2011 року. Інформацію щодо нього можна буде знайти на сайті філософського факультету КНУТШ після 15 січня 2011р.

21 декабря 2010 г. кафедра логики философского факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко совместно с кафедрой логики философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова провела научно-теоретический семинар, посвященный актуальным проблемам современной логики.
На семинаре выступил кандидат философских наук, доцент кафедры логики философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Дмитрий Владимирович Зайцев с докладом "Двухкомпонентная истина и классическая логика".
В своем выступлении он отметил, что в последние годы в философской логике все большую роль играет проект обобщенных истинностных значений и функций оценки, восходящий к ранним работам М. Данна и Н. Белнапа, и получивший новое развитие благодаря циклу статей Я. Шрамко и Х. Ванзинга. Обобщение системы значений представляет собой результат применения процедуры генерализации к исходной системе значений. При этом, во-первых, в качестве новых значений рассматриваются элементы множества-степени исходного множества значений, а во-вторых, обобщенная функция оценки задается как отображение множества формул на это множество.
В докладе Д.В. Зайцев предложил подвергнуть редукции классические значения истинности - рассмотреть их не как атомарные логические объекты в духе Фреге, а как сложные, комплексные образования, представляющие собой результат обобщения некоторых более простых компонентов. Были рассмотрены философские, логико-методологические и аргументативные основания для такой трактовки истинностных значений, допускающей как минимум два понимания истинности - онтологическое (референциальное) и эпистемологическое (инференциальное).
Докладчик рассмотрел алгебраическую структуру системы редуцированных значений. При этом особое внимание было уделено суб-дополнениям - унарным операторам, суперпозиция которых представляет собой классическое дополнение.
Д.В. Зайцев предложил формализацию семантически построенной логики в виде аксиоматического исчисления.
В работе семинара приняли участие преподаватели, студенты, аспиранты философского факультета КНУТШ и сотрудники отдела логики и методологии науки Института философии НАН Украины.
Следующий научно-теоретический семинар по актуальным проблемам логики планируется провести в марте 2011 года. Информацию о нем можно будет найти на сайте философского факультета КНУТШ после 15 января 2011 г.

2011

Науково-теоретичний семінар з актуальних проблем логіки у Київському університеті

КАФЕДРА ЛОГІКИ
ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

проводить науково-теоретичний семінар

«Логіка узагальнених істинністних значень».

Доповідач: доктор філософських наук, професор, ректор Криворізького педагогічного університету ШРАМКО ЯРОСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Під час семінару планується провести skype-конференцію з кафедрою логіки філософського факультету МДУ імені М.В.Ломоносова.

Засідання відбудеться у четвер 24 березня 2011 р. в 10:00 в ауд. 204 Головного навчального корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 60).

Запрошуємо усіх охочих!

Про логічний семінар у рамках цьогорічних Таврійських читань

7–10 вересня ць. р. на західному узбережжі Криму в селищі Береговому відбулися Сьомі Таврійські читання «Анахарсіс» , а в їхніх рамках — теоретичний семінар з логіки на тему «Вчення про означення». Попри невелику кількість учасників (переважно були присутні 7–12 чоловік) засідання семінару зайняло два неповні дні. Це було зумовлено тим, що на одну доповідь виділялолися 20 хв., що дозволяло учасникам достатньо висвітлити теми їхніх доповідей.

Список виголошених доповідей (в алфавітному порядку за прізвищами авторів):

 1. Жалдак Николай николаевич, к.филос.н. (г. Белгород). Правила определения, деления и основные правила логики.
 2. Коротченко Юлия Михайловна, к.филос.н. (г. Симферополь). Валюатив: опыт структурного определения.
 3. Кохан Ярослав Алексеевич, к.филос.н. (г. Киев). Понятие определения с точки зрения прагматики.
 4. Мануйлов Виктор Тихонович, к.филос.н. (г. Курск). Методы введения объектов теории в "Немецком конструктивизме".
 5. Николко Владимир Николаевич, д.филос.н. (г. Симферополь). Некоторые вопросы современной теории определений.
 6. Ратников Владимир Сазонович, д.филос.н. (г Винница). Определимость неопределённого (об эволюции понятия «неопределённость»).
 7. Соколенко Михаил Николаевич, студент (г. Симферополь). К определению простого категорического силлогизма.
 8. Цехмистро Иван Захарович, д.филос.н. (г. Харьков). Концепция дополнительности как источник развития учения об определении.
 9. Юркевич Елена Николаевна, д.филос.н. (г. Харьков). Мереологическое определение.

Всі перелічені доповіді будуть надруковані в одному з майбутніх чисел «Ученых записок ТНУ» — офіційного видання Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського.

Щодо всієї конференції, в рамках якої проходив семінар, слід відзначити вигідний час і місце її проведення (початок вересня на кримському узбережжі), що дозволяло учасникам поєднувати відвідання засідань з купанням в морі та екскурсіями (неподалік знаходиться Бахчисарай).

2012

Курс лекцій «Сучасна багатозначна логіка»

Колеги з кафедри логіки Київського університету повідомляють, що в найближчі чотири дні (14–17 листопада 2012 р.) московський логік Дмитро Зайцев прочитає курс лекцій на тему «Сучасна багатозначна логіка». Повідомлення та розклад лекцій:

КАФЕДРА ЛОГІКИ
ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
і
КАФЕДРА ЛОГІКИ
ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ
МОСКОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНИВЕРСИТЕТУ
імені М. В. ЛОМОНОСОВА

14–17 листопада 2012 р.

проводять курс лекцій «Сучасна багатозначна логіка»
за участю
доктора філософських наук, доцента

Зайцева Дмитра Володимировича
(МДУ імені М. В. Ломоносова)


Програма

Середа, 14.11.2012
Ауд. 303

Час Подія
10:00 – 11:20 Філософські й математичні передумови виникнення багатозначної логіки
11:20 – 11:40 Перерва
11:40 – 13:00 Ранні «класичні» системи багатозначної логіки

 

Четвер, 15.11.2012
Ауд. 303

Час Подія
10:00 – 11:20 Матричний спосіб задання багатозначних логік. Проблема аксіоматизації
11:20 – 11:40 Перерва
11:40 – 13:00 Логіки Лукасевича

 

П’ятниця, 16.11.2012
Ауд. 303

Час Подія
10:00 – 11:20 Багатозначна логіка як система оцінок. Теза Сушка
11:20 – 11:40 Перерва
11:40 – 13:00 Нечітка логіка

 

Субота, 17.11.2012
Ауд. 303

Час Подія
10:00 – 11:20 Парадигма багатозначності в некласичній логіці: модальні, релевантні, паранесуперечливі логіки як багатозначні
11:20 – 11:40 Перерва
11:40 – 13:00 Залік

2013

Paper Development Workshop - Ukraine

Семінар-практикум з підготовки статей до друку в зарубіжних журналах

За сприяння Фонду Джона Темпелтона влітку 2013 і 2014 рр. відбудуться два семінари-практикуми, спрямовані на підтримку талановитих російських, українських і білоруських філософів, що мають бажання опублікувати свої роботи в якісних англомовних філософських журналах аналітичної традиції.

Перший з них, орієнтований насамперед на українських учасників, пройде 26 червня – 3 липня 2013 року на базі відпочинку в мальовничому куточку Карпатських гір.

Склад учасників

У семінарі-практикумі можуть взяти участь професійні філософи, в першу чергу, кандидати чи доктори філософських наук. Як виняток, можуть бути допущені до участі дипломовані філософи без наукового ступеня. Брати участь у семінарі можуть громадяни України, Росії або Білорусі. Всі учасники повинні добре володіти англійською мовою, яка буде робочою мовою семінару. За результатами конкурсу в семінарі візьмуть участь вісім науковців з України та два – з Росії і Білорусі.

Семінар проведуть чотири філософи з США:

 • Майкл Лакс (Університет Нотр Дейм),
 • Томас Крисп (Університет Байола),
 • Кетрін Роджерс (Університет Делаверу),
 • Майкл Роута (Університет св. Томи).

Спрямування семінару

На конкурс приймаються статті англійською мовою на будь-яку з тем теоретичної філософії, написані у спосіб, що відповідає традиціям сучасної англо-американської філософії. Під теоретичною філософією мається на увазі метафізика, епістемологія, логіка, філософія свідомості, філософія мови, філософія науки, філософія релігії, відповідно до розуміння цих дисциплін в аналітичній філософії. В статтях має бути застосований проблемно-систематичний підхід, на противагу до дескриптивного чи історичного. Кожна стаття повинна бути спрямована на вирішення певної філософської проблеми, висувати чітке і важливе твердження та аргументи на його користь. Де потрібно, вона має включати аналіз можливих закидів проти авторової концепції. Включеність у сучасні наукові дискусії вважається перевагою. Залучення поглядів філософів минулого, безперечно, дозволяється, але фокус має бути на вирішенні філософської проблеми як такої, а не на історії, хто яку позицію з цього приводу займав.

Процес відбору

Важливі дати

25.II.2013 Тези
15.IV.2013 Повна стаття
1-10.V.2013 Skype інтерв’ю
10.V.2013 Результат
26.VI.–3.VII.2013 Семінар

До 25 лютого 2013 р. кандидати мають подати короткий зміст (тези) своєї майбутньої статті обсягом 2–3 тис. знаків, написаний українською, російською чи англійською мовами. Тези разом із контактною інформацією автора необхідно надіслати на електронну адресу msymchych@gmail.com, з «2013 Paper Development Project» в темі повідомлення.

Дo 5 березня організатори визначать щодо кожної із заявок, чи відповідають тези темі семінару-практикуму, і повідомлять кожного про своє рішення.

До 15 квітня кандидати мають подати повну заявку. Вона має включати (а) повний текст статті англійською мовою, підготовлену для анонімного рецензування, і (б) CV кандидата (англійською, українською чи російською мовами). Обсяг статті 3–9 тис. слів (або приблизно 18–55 тис. знаків). Повна заявка має бути відіслана Майклу Роуті на адресу mwrota@stthomas.edu, з «2013 Paper Development Project» в темі повідомлення.

Комісія з трьох кваліфікованих американських чи британських філософів відбере від 12 до 14 статей до 1 травня. Автори цих статей пройдуть коротке Skype інтерв’ю англійською мовою з одним чи більше членами відбіркової комісії.

До 10 травня комісія прийме остаточне рішення про склад учасників семінару.

Формат семінару

Відібрані статті будуть розіслані електронною поштою кожному з учасників семінару-практикуму до 15 травня. Всі учасники мають ретельно перечитати кожну з робіт до початку семінару.

Робота семінару буде полягати у всебічному обговоренні статей з метою їх змістовного поліпшення. Крім групових сесій, будуть організовані індивідуальні зустрічі авторів із західними учасниками, орієнтовані на покращення мови і стилю статей.

Фінансове забезпечення

На час проведення семінару учасники та їх найближча родина (дружина / чоловік і малолітні діти) забезпечуються житлом і харчуванням. Учасники одержать стипендію 1750 USD та додаткову виплату розміром 500 USD на придбання книжок, журналів чи електронних ресурсів. Крім того, якщо стаття учасника буде прийнята до друку в один з визнаних журналів до 1 червня 2015 р., він одержить додаткову стипендію 1000 USD і право на одержання гранта на покриття витрат для участі у закордонній конференції, яка має відбутися не пізніше 1 березня 2016 року. Виступ учасника має бути пов’язаний з темою статті, обговорюваної на семінарі-практикумі.

Продовження семінару

У 2014 році відбудеться наступний семінар-практикум подібного формату. Він проходитиме під Москвою і в основному буде орієнтований на російських і білоруських учасників. З України в ньому зможуть взяти участь два учасника.

Координатор проекту в Україні

Микола Симчич

За додатковою інформацією звертайтесь за адресою msymchych@gmail.com

 


 

Семинар-практикум по подготовке статей к публикации в иностранных журналах

При содействии Фонда Джона Темпелтона в 2013 и 2014 гг. состоятся два семинара-практикума, направленных на поддержку талантливых российских, украинских и белорусских философов, желающих опубликовать свои работы в качественных англоязычных философских журналах аналитической традиции.

Первый из них, ориентированный в первую очередь на украинских участников, пройдет 26 июня – 3 июля 2013 года на базе отдыха в живописном уголке Карпатских гор.

Состав участников

В семинаре-практикуме могут принять участие профессиональные философы, в первую очередь кандидаты или доктора философских наук. В порядке исключения к участию могут быть допущены дипломированные философы без научной степени. К участию в семинаре допускаются граждане Украины, России или Беларуси. Участники должны хорошо владеть английским языком, так как он будет рабочим языком семинара. После прохождения конкурсного отбора для участия в семинаре будут отобраны восемь философов из Украины и два – из России и Беларуси.

В семинаре примут участие четыре философа из США:

 • Майкл Лакс (Университет Нотр Дейм),
 • Томас Крисп (Университет Байола),
 • Кэтрин Роджерс (Университет Дэлавера),
 • Майкл Роута (Университет св. Фомы).

Направленность семинара

На конкурс принимаются статьи на английском языке на любую из тем теоретической философии, написанные в соответствии с современной англо-американской философской традицией. Под теоретической философией подразумеваются метафизика, эпистемология, логика, философия сознания, философия языка, философия науки, философия религии в соответствии с пониманием этих дисциплин в аналитической традиции. В статьях следует применять проблемно-систематический подход, а не дескриптивный или исторический. Каждая статья должна быть нацелена на решение конкретной философской проблемы, выдвигая четкое и значимое положение и аргументы в его защиту. Если целесообразно, она должна включать анализ возможных возражений против концепции автора. Включенность в современную академическую дискуссию является преимуществом. Разумеется, привлечение взглядов философов прошлого разрешается, но фокус должен быть на решении философской проблемы как таковой, а не истории того, кто какую позицию по данному поводу занимал.

Процесс отбора

Важные даты

25.II.2013 Тезисы
15.IV.2013 Статья
1-10.V.2013 Skype интервью
10.V.2013 Результат
26.VI. – 3.VII.2013 Семинар

До 25 февраля 2013 г. кандидаты должны подать краткое содержание (тезисы) своей будущей статьи объемом 2–3 тыс. знаков на украинском, русском или английском языке. Тезисы вместе с контактной информацией автора следует отправить на электронный адрес msymchych@gmail.com. В теме сообщения следует указать «2013 Paper Development Project».

До 5 марта организаторы определят, соответствуют ли тезисы каждой из заявок теме семинара-практикума, и сообщат каждому кандидату о своем решении.

До 15 апреля участники должны подать полную заявку, которая включает (а) полный текст статьи на английском языке, подготовленной для анонимной рецензии, и (б) CV кандидата (на английском, украинском или русском языке). Объем статьи должен составлять 3–9&nbspтыс. слов (или приблизительно 18–55 тыс. знаков). Полную заявку нужно отправить Майклу Роуте на адрес mwrota@stthomas.edu, указав в теме сообщения «2013 Paper Development Project».

До 1 мая комиссия из трех квалифицированных американских или британских философов выберет от 12 до 14 статей. Авторы отобранных статей пройдут краткое Skype-интервью на английском языке с одним или несколькими членами отборочной комиссии.

До 10 мая комиссия примет окончательное решение об отборе от 7 до 10 участников.

Формат семинара

Отобранные статьи будут разосланы электронной почтой каждому из участников семинара-практикума до 15 мая. Все участники должны внимательно прочесть каждую из работ до начала семинара.

Работа семинара будет состоять во всестороннем обсуждении статей с целью их содержательного улучшения. Кроме групповых сессий, будут организованы индивидуальные встречи авторов с западными участниками, направленные на улучшение языка и стиля статей.

Финансовое обеспечение

На время проведения семинара участники и их ближайшие родственники (супруга / супруг и малолетние дети) обеспечиваются жильем и питанием. Участники получат стипендию 1750 USD и дополнительную выплату в размере 500 USD для приобретения книг, журналов и электронных ресурсов. Кроме того, если статья участника будет принята в печать до 1 июня 2015 г. в один из признанных журналов, он получит дополнительную стипендию 1000 USD и право на получение гранта для покрытия расходов по участию в зарубежной конференции, которая должна состоятся не позже 1 марта 2016 г. Выступление участника должно быть связано с темой статьи, обсуждаемой на семинаре-практикуме.

Продолжение семинара

В 2014 году состоится следующий семинар-практикум похожего формата. Он будет проходить под Москвой и в основном будет ориентирован на российских и белорусских участников. В нем смогут принять участие два философа из Украины.

Координатор проекта в Украине

Мыкола Сымчич

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу msymchych@gmail.com

 


 

Paper Development Workshop

Thanks to the patronage of the John Templeton Foundation, in the summers of 2013 and 2014 two workshops will be held with the goal to support talented Russian, Ukrainian, and Belarusian philosophers who desire to publish their work in good quality English-language philosophy journals of the analytical tradition.

The first of them, oriented primarily to Ukrainian participants, will take place June 26 – July 3 2013 at one of the resorts in the picturesque corner of the Carpathian Mountains.

Participants

Professional philosophers, chiefly Candidates and Doctors of Philosophical Sciences, are allowed to participate in the workshop. However, in exceptional cases applications will be considered from people who graduated in philosophy, but do not have the degree of Candidate of Sciences. To be eligible, an applicant must be a citizen of Ukraine, Russia, or Belarus and be proficient in English, since the workshop will be conducted in this language. Both senior and junior scholars are encouraged to apply. Up to 8 participants from Ukraine and 2 from Russia and Belarus, after winning the selection, will take part in the workshop.

Four philosophers from the USA will attend the workshop:

 • Michael Loux (University of Notre Dame, emeritus),
 • Thomas Crisp (Biola University),
 • Katherin Rogers (University of Delaware),
 • Michael Rota (University of St. Thomas).

Workshop topic

Papers can be in any area of theoretical philosophy but should be written in such a way as to fit into the tradition of contemporary Anglo-American philosophy. By “theoretical philosophy” we mean to include the areas of metaphysics, epistemology, logic, philosophy of mind, philosophy of language, philosophy of science, and philosophy of religion, as these disciplines are understood in the analytical tradition. Papers should be in a systematic style, rather than a historical or descriptive style. Every essay should be directed to solving a philosophical problem and include a clear, substantive thesis, an argument for that thesis, and, where appropriate, a treatment of objections to the author’s views. Engagement with contemporary debates is encouraged. Engagement with the views of figures in the history of philosophy is certainly allowed, although the focus should be on the solution of philosophical problems themselves, and not on the history of who has held what positions when.

Selection process

Timeline

Feb 25 2013 Abstract deadline
Apr 15 2013 Full paper deadline
May 1-10 2013 Skype interview
May 10 2013 Final results
Jun 26-Jul 3 2013 Workshop

By February 25th, 2013 the applicants should submit a short abstract of their future essays, 2000-3000 characters in length, written in Ukrainian, Russian, or English. Abstracts should be accompanied by the author’s contact information, and should be emailed to msymchych@gmail.com, with “2013 Paper Development Project” in the subject line.

By March 5th, the organizers will determine, for each abstract, whether it fits the theme of the workshop, and the organizers will notify each applicant whether or not his/her abstract has been judged to fit the workshop.

Those applicants whose abstract fits the workshop will be invited to submit a full application, which will be due by April 15th. A full application will include (a) the full text of the applicant’s paper, written in English, and prepared for blind review, and (b) the applicant’s curriculum vitae (in English, Ukrainian, or Russian). Papers should be between 3000 and 9000 words (approximately 18000-54000 characters). Full applications should be emailed to Michael Rota, at mwrota@stthomas.edu, with “2013 Paper Development Project” written in the subject line.

A selection committee consisting of three qualified American and/or British philosophers will select the top twelve to fourteen (anonymized) essays by May 1st. The authors of the 12-14 best papers will then have a short Skype phone interview/conversation, in English, with one or more of the members of the selection committee, and the selection committee will make the final selection of 7-10 participants.

Final selections will be made by May 10th.

Workshop Procedure

The selected papers will be emailed to all participants in the conference by May 15th. Each participant should carefully read all of the papers before the start of the workshop.

At the workshop, there will be thorough discussion of each paper, one-by-one, with the goal of improving its content. In addition to the group sessions, one-on-one meetings with Western participants will be arranged, aiming to improve the language and style of the paper.

Financial support

Throughout the workshop meals and housing accommodations will be provided for participants and their immediate families. Participants will receive a stipend of $ 1750 and a $ 500 research allowance for books, journals or electronic resources. In addition, if a participant has his or her paper accepted into one of the approved journals by June 1, 2015, he or she will receive an additional $ 1000 payment, and will be eligible to apply for a travel grant to cover his or her costs to present a paper at a foreign conference in a subject falling within the scope of the workshop. Eligible conferences must take place before March 1, 2016.

Continuation of workshop

Next year, 2014, one more workshop of the similar format will be held. It will take place near Moscow and will be oriented chiefly to Russian and Belarusian participants. Two participants from Ukraine will be allowed to take part in it.

The project coordinator in Ukraine

Mykola Symchych

Please direct questions about the workshop at msymchych@gmail.com

ПереглядПричіплений файлРозмір
announcement PDW-U.pdf185.48 КБ

Курси лекцій з LaTeX-у та часової логіки в КНУ

Колеги з кафедри логіки КНУ імені Тараса Шевченка повідомляють, що 25 лютого – 1 березня ць. р. в університеті О. М. Григор’єв (МДУ, Москва) прочитає два курси лекцій: «Вступ до системи підготовки наукових текстів LaTeX» та «Темпоральна логіка». Офіційна інформація та розклад лекцій:

Курси лекцій Олега Михайловича Григор’єва

КАФЕДРА ЛОГІКИ
ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
і
КАФЕДРА ЛОГІКИ
ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ
МОСКОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНИВЕРСИТЕТУ
імені М.В. ЛОМОНОСОВА

25 лютого – 1 березня 2013 р.

проводить курси лекцій

«Вступ до системи підготовки наукових текстів LaTeX»
і
«Темпоральна логіка»

за участю

Григор’єва Олега Михайловича

(МДУ імені М.В. Ломоносова)

 


 

ПРОГРАМА

лекційного курсу

«Вступ до системи підготовки наукових текстів LaTeX»

Понеділок, 25.02.2013
Ауд. 330
Час Подія
10.00 – 11.20 Головні поняття LaTeX. Початок роботи з системою LaTeX.
11.20 – 11.40 Перерва
11.40 – 13.00 Оточення, переліки, таблиці. Локалізація помилок. Робота в математичному режимі, набір логічних формул.

Вівторок, 26.02.2013
Ауд. 330
Час Подія
10.00 – 11.20 Головні засоби форматування в LaTeX. Оформлення різних компонентів тексту.
11.20 – 11.40 Перерва
11.40 – 13.00 Макровизначення та команди користувача. Створення презентацій засобами LaTeX.

Середа, 27.02.2013
Ауд. 330
Час Подія
10.00 – 11.20 Графіка в LaTeX

 


 

ПРОГРАМА

лекційного курсу

«Темпоральна логіка»

Середа, 27.02.2013
Ауд. 330
Час Подія
11.40 – 13.00 Висловлювання з темпоральними параметрами та характеристиками, види темпоральних модальностей, історія розвитку темпоральної логіки.

Четвер, 28.02.2013
Ауд. 330
Час Подія
10.00 – 11.20 Властивості потоку часу та темпоральні структури
11.20 – 11.40 Перерва
11.40 – 13.00 Прайоровські системи темпоральної логіки: мінімальна система та її розширення.

П’ятниця, 1.03.2013
Ауд. 330
Час Подія
10.00 – 11.20 Логіки лінійного та розгалуженого часу.
11.20 – 11.40 Перерва
11.40 – 13.00 Метатеоретичні властивості логічних числень систем темпоральної логіки.

 

Круглий стіл «Проблема смислу в гуманітарному пізнанні та культурних практиках»

В середу 24 квітня 2013 р. в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України відбудеться круглий стіл на тему «Проблема смислу в гуманітарному пізнанні та культурних практиках». Оскільки представникам аналітичних дисциплін є що сказати про смисли, розміщуємо повідомлення від організаторів:

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
запрошує взяти участь у круглому столі


«Проблема смислу в гуманітарному пізнанні та культурних практиках»

Питання, які виносяться на обговорення:

 1. Багатоликість смислу: традиції визначення поняття «смисл» у гуманітарному пізнанні. Чи йдеться про різні змісти, умовно позначені спільним терміном, чи про різні грані однієї реальності?
 2. Пізнавальний потенціал категорії «смисл». Результати та перспективи вітчизняних досліджень.
 3. Від гнозису до праксису: смислові виклики сучасного світу та український культурний простір.

Захід відбудеться 24 квітня о 14-й годині

в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України за адресою:

м. Київ, вул. Андріївська, 15.

Контактна особа:
канд.психол.наук, ст.наук.співробітник лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень
Жовтянська Валерія Вікторівна
тел. (067) 509 20 21
пошта: val-ua@rambler.ru

Лекції В. І. Маркіна в КНУ

Цього тижня, 22–26 квітня 2013 р. завідувач кафедри логіки МДУ (Москва) Володимир Ілліч Маркін прочитає в Київському національному університеті на кафедрі логіки курс лекцій на тему «Вчення про поняття та сучасна логіка». Розміщуємо офіційне оголошення та розклад лекцій:

КАФЕДРА ЛОГІКИ
ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
і
КАФЕДРА ЛОГІКИ
ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ
МОСКОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені М.В. ЛОМОНОСОВА

22 – 26 квітня 2013 р.

проводить курс лекцій

«Вчення про поняття та сучасна логіка»

за участю

завідувача кафедри логіки МДУ імені М.В. Ломоносова,
доктора філософських наук, професора

Маркіна Володимира Ілліча

 


Програма


 

Понеділок, 22.04.2013
Ауд. 326
Час Подія
12:00 – 13:20 Поняття як форма думки. Вираження понять у мові. Логічна форма поняття.

 

Вівторок, 23.04.2013
Ауд. 326
Час Подія
12:00 – 13:20 Обсяг та зміст поняття. Логічні та фактичні обсяги та змісти. Закон оберненого відношення.

 

Середа, 24.04.2013
Ауд. 326
Час Подія
12:00 – 13:20 Типологія понять.

 

Четвер, 25.04.2013
Ауд. 326
Час Подія
12:00 – 13:20 Відношення між поняттями та проблема їхньої класифікації.

 

П’ятниця, 26.04.2013
Ауд. 326
Час Подія
12:00 – 13:20 Операції з поняттями.

Міжнародний семінар «Філософія і логіка»

23–25 травня ць. р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на базі кафедри логіки філософського факультету відбудеться міжнародний семінар «Флософія і логіка». Запрошено 22 доповідачі з 11 країн світу.

Сайт семінару (en)

Програма заходу (en):

International Workshop «Philosophy and Logic»

Thursday, May 23, 2013

Morning session (room 204)
Chair:
Gabriel Sandu

9:00 – 10:00 Registration
10:00 – 10:20 Opening conference: Leonid Hubersky, Rector of Taras Shevchenko National University of Kyiv
10:20 – 11:00 Anatoliy Konverskiy Logic Role in Solution of Language Uses Problem
11:00 – 11:40 Jan Wolenski The Size of the World of Logic
11:40 – 12:00 Coffee break
12:00 – 12:40 Graham Priest Revising Logic
12:40 – 13:20 Valentin Goranko Logic and Strategic Reasoning

13:30 – 14.30 Luch break

Evening session (room 204)
Chair:
Iryna Khomenko

14:30 – 15:10 Gabriel Sandu Some Remarks on Philosophy and Logic
15:10 – 15:50 Pavel Materna Logic as a Study of Concepts
15:50 – 16:10 Coffee break
16:10 – 16:50 Mircea Dumitru The Problem of De Re Modality
16:50 – 17:30 Ivan Mikirtumov The Semantic Ambiguity and «Technical» Pragmatics

18:00 – 20:00 Conference dinner

Friday, May 24, 2013

Morning session (room 204)
Chair:
Grzegorz Malinowski

9:00 – 9:40 Krister Segerberg Understanding Metaphor
9:40 – 10:20 Myroslav Popowych On the Possibilities of Analytic Philosophy
10:20 – 10.40 Coffee break
10:40 – 11:20 Ilkka Niiniluoto Is Truth Absolute or Relative?
11.20 – 12:00 Alexander Karpenko Non-classical Logics versus the Classical One
12:00 – 12.30 Reception by the Rector

12:30 – 14.00 Luch break

Evening session (room 204)
Chair:
Yaroslav Shramko

14:00 – 14:40 Grzegorz Malinowski Kleene Logic and Inference
14:40 – 15:20 Dmitry Zaitsev Logic, Argument, and Reasoning
15:20 – 15:40 Coffee break
15:40 – 16:20 Iryna Khomenko Informal Logic and Epistemology
16:20 – 17:00 Aleksy Molczanow The Philosophical Consequences of Joachim Jungius’ (1587–1657)
Distinction between Logica Formalis and Logica Materialis: Kant and the 20th Century Analytic Tradition
17:00 – 17:20 Coffee break
17:20 – 18:00 Gerard Allwein Distributed Logics

18:00 – 19:00 Dinner

Saturday, May 25, 2013

Morning session (room 204)
Chair:
Dmitry Zaitsev

9:00 – 9:40 Alexandru Baltag SURPRISE!? An Answer to the Hangman, or How to Avoid Unexpected Exams (based on joint work with Sonja Smets)
9:40 – 10:20 Sonja Smets Logics for Evidence-Based Belief Revision
10:20 – 10:40 Coffee break
10:40 – 11:20 Yaroslav Shramko Logic and Values
11:20 – 12:00 Vladimir Vasyukov Combinations of Logics and Combinations of Theories
12:00 – 12:20 Coffee break
12:20 – 13:00 Bengt Hansson The Use of Alternative Formal Methods in Philosophy, with Particular Respect to Linear and Topological Spaces
13:00 – 13:20 Closing conference

14:00 – 18:00 Boat tour along the Dnipro River

Курс лекцій «Релевантна логіка» в КНУ

В Київському національному університеті події найближчого часу, пов’язані з логікою, не вичерпуються міжнародним семінаром «Філософія і логіка». Практично одразу після заходу, 27–30 травня ць. р. учасник семінару Зайцев Д. В. (МДУ, Москва) прочитає на філософському факультеті курс лекцій «Релевантна логіка». Наводимо план лекцій:

КАФЕДРА ЛОГІКИ
ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

і

КАФЕДРА ЛОГІКИ
ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ
МОСКОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНИВЕРСИТЕТУ
імені М. В. ЛОМОНОСОВА

27 – 30 травня 2013 р.

проводять курс лекцій

«Релевантна логіка»

за участю

доктора філософських наук, доцента

Зайцева Дмитра Володимировича

(МДУ імені М.В. Ломоносова)

 


Програма


 

Понеділок, 27.05.2013
Ауд. 326
Час Подія
10:00 – 11:20 Парадокси експлікації умовного зв’язку і логічне випливання
11:20 – 11:40 Перерва
11:40 – 13:00 Релевантна логіка першого рівня (FDE): мова, числення, алгебраїчна структура

 

Вівторок, 28.05.2013
Ауд. 326
Час Подія
10:00 – 11:20 Інформаційна семантика Войшвилло для системи FDE
11:20 – 11:40 Перерва
11:40 – 13:00 Чотиризначна релевантна логіка Данна-Белнапа

 

Середа, 29.05.2013
Ауд. 326
Час Подія
10:00 – 11:20 Системи релевантної логіки високого рівня R, E, T, їхні властивості
11:20 – 11:40 Перерва
11:40 – 13:00 Модальність та імплікація

 

Четвер, 30.05.2013
Ауд. 326
Час Подія
10:00 – 11:20 Система R, натуральна побудова
11:20 – 11:40 Перерва
11:40 – 13:00 Семантика можливих світів для системи R

Доповідь «Програмно-орієнтовані логіки часткових предикатів»

У вівторок 24 вересня 2013 року в Інституті філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ, на відділі логіки та методології науки відбудеться

доповідь
Нікітченка Миколи Степановича
та
Шкільняка Степана Степановича
на тему

«Програмно-орієнтовані логіки часткових предикатів»

Початок доповіді: 15:00.
Місце проведення: вул. Трьохсвятительська 4, 3 пов., к. 319.

Доповідь «Єдність методології»

У вівторок 29 жовтня 2013 року в Інституті філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ, на відділі логіки та методології науки відбудеться

доповідь
Ішмуратова Анатолія Теміргалійовича
на тему

«Єдність методології»

Основа доповіді — методологічна. Висвітлюватиметься питання можливості об’єднання природничої та гуманітарної методології. Планується також логічна частина.

Початок доповіді: 15:00.
Місце проведення: вул. Трьохсвятительська 4, 3 пов., к. 319.

2014

Доповідь «Логіка первинної інтенційності та її застосування до аналізу логіки проективних ідентифікацій»

20 травня в Інституті філософії на відділі логіки та методології науки відбудеться

доповідь
Андрія Васильченка
на тему

«Логіка первинної інтенційності та її застосування до аналізу логіки проективних ідентифікацій».

Початок — у 15:00.
Адреса: вул. Трьохсвятительська 4, поверх 3, к. 319.

Сам автор анонсував плановану доповідь так:

«Це знову про те, як можна пристосувати логіку інтенційності Пріста для аналізу інтенційних станів, пов’язаних із первинним процесом. Ідеться про умовно "несвідомі" інтенційні стани на кшталт фантазій, первинних бажань, невротичних переконань тощо.

Проективна ідентифікація — це фундаментальна фантазія про внутрішні об’єкти і про те, що певні об’єкти актуального світу є своєрідними екземпліфікаціями внутрішніх.

Моя нова версія логіки первинної інтенційності базується на "логіці з провалами і пагорбами" (logic with gaps and gluts). А саме, вона модальна (модальні оператори є операторами первинних інтенційних станів), паранесуперечлива і використовує релевантну імплікацію».

Lоповідь А. Т. Ішмуратова «Логіка й метафізика»

У п’ятницю 3 жовтня в Інституті філософії у відділі логіки та методології науки відбудеться

доповідь
А. Т. Ішмуратова
на тему

«Логіка й метафізика»

Початок — у 15:00.
Адреса: вул. Трьохсвятительська 4, поверх 3, к. 319.

Новий трактат Анатолія Теміргалійовича можна скачати тут: www.ati65.com.ua/phu.pdf. Детальніше про тему доповіді від автора:

ЛОГИКА И МЕТАФИЗИКА

Беглый взгляд на историю логики обнаруживает две альтернативы: логика необходима в метафизической схеме (Аристотель, Гегель) и логика независима от метафизики (логицизм, неопозитивизм), при этом суть логики почти всегда определялась её приложениями (в математике, физике, информатике, робототехнике, психологии, лингвистике, социологии). Прошлые и настоящие трактовки логики вынуждают пересмотреть метафизический аспект логики, а также уточнить логический аспект метафизики.

В докладе обсуждается понимание логики как уточняющей и дополняющей метафизику в контексте современных научных и гуманитарных исследований. Поскольку метафизик почти столько же, сколько философских систем, то при обсуждении соотношения логики и метафизики предлагается использовать концепцию минимальной метафизики по аналогии с минимальной логикой под девизом: Минимум веры, максимум понимания. www.ati65.com.ua/phu.pdf.

Базис рассмотрения позволяет представить основные существующие трактовки логики как концептуальные расширения некоторого исходного её понимания, в основе которого разработанное ранее феноменологическое понимание логики. www.ati65.com.ua/LP-12.pdf , www.ati65.com.ua/phl.pdf.

Доповнення: зверніть увагу на те, що доповідь перенесена з вівторка 30 вересня на п’ятницю 3 жовтня!

2015

Доповідь «Логічні структури як аналог математичних структур»

У понеділок 8 червня в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на факультеті кібернетики в рамках семінару «Програмологія та її застосування» відбудеться

доповідь
Ярослава Кохана
на тему

«Логічні структури як аналог математичних структур»

Початок — у 14:15.

Адреса: пр-т Академіка Глушкова, 2, корпус 6 (станція метро "Виставковий центр"),ауд. 33 (для довідок і на початок можна підійти в ауд. 601 або 602).

Резюме доповіді:

Бурбакі стверджували, що кожна математична дисципліна вивчає математичні структури певного роду. В означенні математичної структури (через поняття шкали множин) можна замінити поняття відношення на поняття правила. Структури, отримані в результаті такої заміни доповідач називає логічними (структурами). Можна показати, що кожен розділ логіки вивчає логічні або математичні структури певного роду. Зокрема, формальні мови, логічні числення та алгоритми суть логічні структури.

За темою доповіді опубліковано статтю доповідача «Феномен знания с точки зрения логики» [ru].

2016

Доповідь Фредріка Гаралдсена про фіктивні об’єкти

У вівторок 26 квітня 2016 року в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України відбудеться

доповідь
Фредріка Гаралдсена
(Ph. D., Словацька Академія наук)
з аналітичної філософії на тему
 

«Де перебуває Шерлок Голмс?»,

присвячену фіктивним об’єктам.

Місце проведення: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, 3 пов., зала засідань вченої ради (к. 318).

Початок — в 11:00.

Зауваження. Доповідь вестиметься англійською мовою без перекладу.

Анотація. Девід Льюїс стверджував, що висловлювання «згідно з художнім твором f, p істинне» має бути проаналізовано як «у найближчому з таких можливих світів, у яких f є відомим фактом, має місце p». Однак, незважаючи на інтуїтивну привабливість, цей підхід має на диво небагато послідовників. Д-р Гаралдсен тлумачить художні персонажі як можливі об’єкти та, загальніше, стверджує, що інтерпретація художнього (fictional) дискурсу має будуватися за аналогією з модальним дискурсом, і що, якщо можливі світи добре моделюють модальність, то вони так само добре можуть моделювати художній дискурс.

Статті Фредріка Гаралдсена

Доповідь «Складність фрагментів логіки першого порядку з двома змінними»

У понеділок 24 жовтня 2016 року на кафедрі теорії та технології програмування факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться

доповідь
Єгора Гуськова
(аспірант Манчестерського університету)
з логіки розв’язання на тему
 

«Складність фрагментів логіки першого порядку з двома змінними»

Доповідь заснована на матеріалі дисертації, поданої на захист у Манчестерському університеті.

Початок — у 14:15.

Місце проведення: пр-т Академіка Глушкова 2, корпус 6 (станція метро "Виставковий центр"), ауд. уточнюється (для довідок і на початок підходьте на кафедру в ауд. 602).

Резюме доповіді:

Проблема розв’язання щодо істинності є нерозв’язною для логіки першого порядку. Натомість, ця проблема є експоненційно-повною в недетермінованому часі для логіки першого порядку з лише двома змінними. В той же час багато властивостей предикатів (наприклад, транзитивність) неможливо сформулювати у логіці першого
порядку за допомогою лише двох змінних.

Якщо заздалегідь вимагати спеціальних властивостей від окремого фіксованого предиката у формулах логіки першого порядку з двома змінними, то можна отримати логіку з більш широкими виражальними можливостями, ніж у звичайній логіці з двома змінними. В доповіді надається огляд таких розширень логіки першого порядку з двома змінними та їхніх класів складності, відомих на сьогоднішній день.

Доповідь «Складність проблеми розв’язання логіки першого порядку з двома змінними»

У п’ятницю 9 грудня 2016 року на відділі логіки та методології науки в Інституті філософії відбудеться

доповідь
Єгора Гуськова
(аспірант Манчестерського університету)
з логіки розв’язання на тему
 

«Складність проблеми розв’язання логіки першого
порядку з двома змінними»

Доповідь заснована на матеріалі дисертації, поданої на захист у Манчестерському університеті, і перетинається за змістом з попередньою доповіддю, зробленою Єгором на факультеті кібернетики КНУ. Тому для розуміння можна подивитися резюме останньої.

Початок — у 14:00 (зверніть увагу, що час змінено).

Місце проведення: вул. Трьохсвятительська 4, поверх 3, каб. 319.

2019

Організаційне оформлення логічної спільноти України

В Україні є логіки, але не існує єдиної логічної спільноти. Допомогти утворенню такої спільноти могла б відповідна організація як об'єднання учених. Наразі маємо ініціативну групу в Київському університеті на факультеті комп'ютерних наук та кібернетики, яка збирається вже найближчим часом втілити ідею створення української логічної організації в життя. Повідомлення від організаторів (увага: змінено адресу ел. пошти!):

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у засіданні, присвяченому Всесвітньому Дню Логіки

(http://www.logica-universalis.org/wld)

Засідання відбудеться 14 січня 2019 року, у 10:30, в аудиторії 01, на факультеті комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна).

Адреса проведення:

03680, м. Київ, проспект Глушкова, 4д.

Порядок денний засідання:

1. Створення Українського логічного товариства.

2. Семінар «Логіка та її застосування».

Учасникам семінару пропонується подати реферат (до однієї сторінки англійською мовою) на адресу ukrainianlogicalsociety@gmail.com

Можлива SKYPE-презентація.

Щиро Ваш,

Голова оргкомітету
Проф. Микола Нікітченко

(http://www.cyb.univ.kiev.ua/departments.ttp.nikitchenko.html)

* * *

Dear Colleagues!

We invite you to take part in a meeting devoted to the World Logic Day

(http://www.logica-universalis.org/wld)

The meeting is to be held on January 14, 2019, 10:30, Room 01, Faculty of Computer Science and Cybernetics of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Address:

03680, Kyiv, Hlushkova Avenue, 4d.

The agenda of the meeting:

1. Establishing of the Ukrainian Logical Society.

2. Workshop “Logic and its Applications”.

The participants of the workshop are invited to submit an abstract (up to one page, in English) to ukrainianlogicalsociety@gmail.com

Online participation via SKYPE can be possible.

Sincerely yours,

The chairman of the organizing committee
Prof Dr Mykola Nikitchenko

(http://www.cyb.univ.kiev.ua/en/departments.ttp.nikitchenko.html)

Всесвітній День логіки

Нагадуємо всім колегам, що нещодавно запропоновано відзначати 14 січня як Всесвітній День логіки. Ініціатива належить дослідникам з Logica Universalis Association.

Дата 14 січня прив'язана до двох символічних подій у світі логіки: народження Альфреда Тарського та смерті Курта Ґьоделя.

На даний момент до ініціативи відзначення долучилися професійні осередки у 34 країнах світу. Причому, в країнах з потужними науковими школами відзначення відбуватиметься в багатьох місцях одразу. Так, у Польщі заявлені заходи у 8 різних закладах, розташованих у 7 містах цієї країни.

Офіційний сторінка 1-го (цьогорічного) Всесвітнього Дня логіки в Інтернеті (з переліком усіх, хто долучається до відзначення):

http://www.logica-universalis.org/wld

В Україні зголосилися відзначати поки тільки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на факультеті комп'ютерних наук та кібернетики. Як вказано у попередній новині, заплановано провести науковий семінар (з можливістю дистанційного відеопідключення) та установчі збори Українського логічного товариства.

Якщо ви бажаєте долучитися, або паралельно провести якісь заходи, присвячені Всесвітньому Дню логіки, у своєму навчальному чи науковому закладі та місті, сповістіть, будь ласка, організаторів, написавши на ел. адресу, вказану в попередній новині.

Workshop “Logic and its Applications”

[en] As we planned, the theoretical workshop “Logic and its Applications” was organized in Taras Shevchenko National University of Kyiv at the Faculty of Computer Science and Cybernetics on January 14 within the framework of the celebration of the 1st World Logic Day.

The workshop had 15 talks, including two remote ones, made in a teleconference mode (from Moldova and Australia). A summary of abstracts and the topics presented at the workshop can be found in the file attached to this page.


[uk] Як і було заплановано, 14 січня цього року в рамках відзначення 1-го Всесвітнього Дня логіки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на факультеті комп'ютерних наук та кібернетики було проведено теоретичний семінар «Логіка та її застосування».

На семінарі було 15 виступів, у тому числі два віддалених, в режимі телеконференції (з Молдови та Австралії). Зведену збірку тез та тем виступів, здійснених на семінарі, можна знайти в долученому до цієї сторінки файлі.

ПереглядПричіплений файлРозмір
Book of Abstracts.pdf212.73 КБ